کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

همه ی نوشته ها در: سبک زندگی

قانون مورفی و نسخه‌های مختلف آن باید برای کسانی که شیفته‌ی ابعاد ماوراء الطبیعه‌ی کائنات هستند جالب توجه باشد. قانون مورفی نامی است که بر روی این مَثَل …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی