٢٢ نکته علمی درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمونها

درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمون ها

در این نوشتار نکاتی از درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمونها را برای تان می گوییم که امید داریم برای تان مفید باشند. پس با راه ھایی از درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمونها ھمراه ما باشید.

ھر ساله با شروع توفانی از تبلیغاتِ خوشامدگویی به مدرسه، وقت خداحافظی با روزھای تابستان فرامی رسد و بار دیگر باید درس
خواندن را به یادمان بیاوریم. پنھان شدن در سنگر کتاب خانه ممکن است کاری درست و منطقی باشد (یا حداقل تلاش خوبی است)،
ولی در حقیقت راه بھتری ھم وجود دارد – حداقل در این جا ٢٢ راه درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمون ھا وجود دارد. پس
پیش به سوی جلو – با این نکات علمی درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمون ھا بدون ترس و نگرانی ھر آزمونی را از تعیین
سطح پیشرفته گرفته تا شیمی ارگانیک پشت سر بگذارید.

خرید کتاب

ھمه مطالب را به یاد داشته باشید.

١ .ھنگام خواب آلودگی درس بخوانید

قصه ھای شبانه مخصوص کودکان ھستند. به جای مطالعه ی مجموعه داستان خرس ھای برستین، سعی کنید چند دقیقه قبل از
رفتن به رخت خواب درس بخوانید. در طول خواب، مغز حافظه را برای اطلاعات جدید تقویت می کند، و این امکان را فراھم می کند تا ھر
آن چه را که پیش از ورود به مرحله ی اولیه ی خواب مرور می کنیم، به خوبی به یاد بیاوریم. (ولی ھرگز سعی نکنید در رخت خواب و
پیش از خوابیدن درس بخوانید، زیرا ممکن است این کار خوابیدن را برای تان دشوار کند.)

٢ .اختصاص دوره ی زمانی برای ھر مطلب جدید

یک شیوه ی جدید یادگیری به نام “ تکرارِ با فاصله“ وجود دارد که در آن اطلاعات را باید به بخش ھای کوچک تقسیم کنید و آنھا را طی یک دوره ی زمانی بلندمدت به صورت مداوم مرور کنید. بنابراین ھرگز سعی نکنید کل جدول تناوبی را در یک جلسه حفظ کنید – در عوض ھر روز چند ستون آن را یاد بگیرید و پیش از یاد گرفتن ستون ھای جدید، موارد قبلی را مرور کنید.

۳.قصه تعریف کنید.

تبدیل مطالب حفظ کردنی به یک قصه ی عجیب وغریب کمک می کند اطلاعات جدید برای تان مفھوم بیش تری پیدا کنند. مثلا، برای آن که یادتان بماند در عملیات ریاضی اول از کدام بخش ھا شروع کنید، می توانید قصه ِ ی زیر را بسازید: پرویز توان ضربه زدن به توپ را در خود جمع کرد و موفق شد. (پ برای عملیات داخل پرانتز، ت برای توان، ض برای ضرب، ت برای تفریق، ج برای جمع، م برای منھا)

۴ .تغییر مکان دھید

یکی دیگر از راه ھای درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمون ھا این است که ھر دفعه در یک مکان به مطالعه بپردازید. تحقیقات
نشان می دھند اگر به صورت روزانه یک مطلب در جاھای مختلف بخوانید احتمال فراموش کردن آن کم تر می شود. ھر دفعه که
جای مان را عوض می کنیم (از کتاب خانه به کافی شاپ یا از کافی شاپ به سرویس بھداشتی)، مغزمان را مجبور می کنیم ارتباط
جدیدی با آن مطلب برقرار کند و بنابراین به شکل قوی تری در ذھن مان جای می گیرد.

۵ .موضوعات را عوض کنید

فقط به یک موضوع خاص نچسبید؛ در عوض، در یک جلسه مجموعه ای از مطالب متفاوت را بخوانید. این روش ما را آماده می کند برای
یافتن راه حل یک مسئله از راه ِ کار درست استفاده کنیم. برای مثال، انجام پشت سر ھم یک مجموعه از مسائل مربوط به تقسیم
باعث می شود ھر دفعه که به یک مسئله برخوردیم، فکر کنیم آن مسئله ی خاص نیز نیاز به عملیات تقسیم دارد. ولی انجام یک
سری از مسائلی که نیاز به ضرب، تقسیم یا جمع دارند باعث می شود لحظه ای صبر کنیم و به انتخاب بھترین راه کار بیندیشیم.

۶ .خود را در شرایط آزمون قرار دھید

انجام خودآزمایی یکی از بھترین راه ھای آماده سازی برای آزمون واقعی است. اگر به یاد آوردن نام ٣٧امین رییس جمھوری ایالات
متحده(صرفا جھت اطلاع، نیکسون)، برای تان دشوار است، نگران نباشید: در حالت خودآزمایی ھر قدر یادآوری مطلبی دشوارتر باشد،
احتمال به یاد ماندن آن مطلب در آینده بیش تر است.

٧ .یادداشت کنید

از کلاس ھای خوش نویسی تان بھترین استفاده را ببرید. بر اساس تحقیقات، وقتی اطلاعات را با دست می نویسیم نسبت به حالتی
که آنھا را تایپ می کنیم با ثبات بیش تری در ذھن مان می مانند. پس دست به کار شوید و بیش تر مطالب مھم ترم را روی برگه ی کاغذ
یادداشت کنید. این ھم یکی دیگر از راه ھای درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمون ھا.

٨ .می خواھم فریاد بزنم

ِ بلند بلند خواندن یک مطلب یعنی این که از لحاظ روانی آن را به دو طریق حفظ می کنید: آن را می بینید و گوش می کنید. ولی ھیچ
ضمانتی نمی کنیم از کتاب خانه بیرون تان نکنند.
تمرکزتان را حفظ کنید

٩ .نوشیدنی بنوشید

ببخشید، البته نه از آن نوشیدنی ھا. درعوض، برای صرف مقداری نوشیدنی کافئین دار به کافی شاپ بروید؛ تحقیقات بسیاری نشان
می دھند قھوه (و چای) ما را ھوشیار نگه می دارند، به ویژه ھنگامی که برای به ھم خوردن تمرکزتان چیزی ھیجان ِ آورتر از دیدن جلد براق آدامس بی اھمیت کف زمین کتاب خانه نباشد.

١٠ .خوش بگذرانید!

خوردن یک شیرینی سالم، قدم زدن دور ساختمان تان، ۵ دقیقه چک کردن تلگرام – و ھر کار دیگری که پیش اید با آن خوش بگذرانید.
دانستن این نکته که اگر اندکی سختی تحمل کنید و یادداشت ھای ارزشمند در طول ترم جمع آوری کنید، و با خواندن آن چند صفحه
یادداشت می توانید این لحظات از دست رفته را جبران کنید، که این کار تا حدی باعث دلگرمی تان می شود.

١١ .دور ھم جمع شوید (ھمین حالا)

کار گروھی به مذاق ھمه خوش نمی آید، ولی برای کسانی که از تلاش گروھی می توانند مقداری بھره ببرند، درس خواندن گروھی
کار مناسبی است. چند تا از دوستان درس خوان تان را انتخاب کنید و برای مرور درس ھا ھر چند روز یک بار دور ھم جمع شوید. یک
شخص را برای محول کردن یک سری وظایف (تھیه ی خوراکی، انتخاب موسیقی) انتخاب کنید و گروه را مطابق اھدافش پیش ببرید.

١٢ .زمان بندی کنید

یکی دیگر از راه ھیا درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمون ھا داشتن برنامه است. برنامه ریزی یکی از مھم ترین مھارت ھایی
است که یک دانش آموز می تواند داشته باشد؛ پس برای این کار وقت بگذارید. اھداف گنگ و مبھم نداشته باشید؛ مثلا نگویید از اول
ھفته شروع به خواندن درس تاریخ می کنم – به جای آن، این ھدف مشخص را به کارھای کوچک تر تقسیم کنید. آن را مثل کلاس ھای
روزانه تان با مداد روی تقویم بنویسید: برای مثال، ھر روز از ساعت ١ تا ٣ بعد از ظھر را به مرور اطلاعات ارزشمند درس تاریخ اختصاص
دھید.

١٣ .مراقبه کنید

قبل از این که بخواھید سه ساعت به کاغذھای تان خیره شوید، سه دقیقه به دیوار خیره شوید. تحقیقات نشان می دھند مراقبه
اضطراب را کاھش می دھد و دامنه ی توجه را بالا می برد. با وجود این که این تحقیقات بیش تر بر جلسات مراقبه ی روزانه تمرکز دارند،
ِ چند دقیقه امتحان کردن آن برای از بین بردن وحشت پیش از امتحان ضرری ندارد.

١۴ .ورزش کنید

ھم زمان قوی تر شوید و مغز قوی تری داشته باشید. تحقیقات نشان می دھند تنھا نیم ساعت ورزش ھوازی سرعت پردازش مغز و
دیگر توانایی ھای ادراکی مھم را بھبود می بخشد. چند دور اطراف ساختمان تان آھسته بدوید و مطمئن باشید وقتی که سر درس
برمی شد مقداری به آی کیوتان اضافه شده است.

١۵ .برقصید

ھر کسی که فقط یک بار از شب تا صبح درس خواندن را با ریحانا تجربه کرده است، می داند موسیقی استرس را از بین می برد. با
این که ھر کسی سلیقه ی موسیقایی متفاوتی دارد، ولی به نظر می رسد موسیقی کلاسیک می تواند به شکل ویژه ای تنش و
اضطراب را کاھش دھد. بنابراین به درس زیست شناسی تان موسیقی متن بدھید و حداقل احساس کنید مقداری از استرس تان کم شده است.تحقیق نشان می ِ دھد خوردن ترکیب اسیدھای چرب امگا ٣ و امگا ۶ اضطراب آزمون را کاھش می دھد.

١٧ .به خودتان استراحت دھید

این نکته را ھم در تبلیغ کیت کت می گویند، و ھم علم می گوید: استراحت منظم می تواند بھره وری را بالا ببرد و توانایی تان را برای
تمرکز بر یک کار واحد بھبود ببخشد. برای آن که واقعا بھره وری تان بالا برود، از پشت صفحه نمایش رایانه تان بلند شوید و برای شرکت
در جلسه ی ورزش نیم روز به باشگاه بروید.

١٨ .چرت بزنید

وقتی یک کتاب پر از معادله برای حفظ کردن دارید، ممکن است وسوسه شوید در طول یک شب این کار را انجام دھید (یا حداقل برای
این کار تلاش کنید). ولی افراد شب زنده دار به ندرت ٢٠ می گیرند – در حقیقت، چنین افرادی دچار اختلال در عملکرد ادراکی ھستند
و حساسیت بیش تری به استرس دارند. در روزھای منتھی به آزمون سخت، سعی کنید ھفت تا نه ساعت در شب بخوابید تا
محرومیت از خواب ھر آن چه را ریسیده بودید پنبه نکند.

١٩ .بی خیال اینترنت شوید

ھمه در این شرایط بوده ایم که در شب پیش از یک آزمون سخت با صدای زنگ فیس بوک صفحه ی دوست مان ھمه ی تمرکزمان به ھم
بریزد. اگر رایانه برای درس خواندن تان لازم است، از طریق یک نرم افزار برای یک مدت کوتاھی اینترنت خود را ببندید و خواھید دید این
کار چه فایده ای برای تان خواھد داشت.

٢٠ .به دنبال آرامش باشید

باز ھم ھمان کتاب خانه ی قدیمی و پر از گرد و خاک… یا چشمه ی آب گرم؟ تحقیقات نشان داده اند تنفس رایحه ی عطر روغن ھای
گیاھی (مثل رزماری یا اسطوخودوس) می تواند دانش آموزان را پیش از آزمون ھای سخت آرام کند. دست از مرور مطالب در دقیقه ی
نود بردارید و به جای آن چند دقیقه به رایحه درمانی بپردازید.

٢١ .یوگا تمرین کنید

کسانی که به صورت حرفه ای و فعال به ورزش یوگا مشغول ھستند، نسبت به بقیه ی افرادی که با این ورزش آشنا نیستند
توانایی ھای ادراکی – به ویژه دامنه ی توجه – بالاتری دارند. تمرین روزانه ی سلام بر خورشید تمرکزتان را تا آخرین دوره حفظ می کند.

٢٢ .یاد بگیرید چه چیزی برای تان بھتر است

بعضی از آدم ھا سحرخیز ھستند، بعضی ھا ھم شب زنده دار؛ برخی ھا ترجیح می دھند با دوستان شان درس بخوانند، و برخی دیگر
نیاز به سکوت کامل و مطلق دارند. ھر کدام را آزمایش کنید تا بفھمید کدام یک برای تان از ھمه مفیدتر است، و ھمان را انجام دھید.
امیدواریم این نکات درس خواندن برای شاگرد اول شدن در آزمون ھا برای تان مفید بوده باشد. موفق باشید!

خرید کتاب
منبع گریتیست

دیگر نوشته ها

1 of 460

کسب و کار

1 of 5