نمای داخلی پروژه شهید خرازی

یکی از پروژه های مناسب برای خرید ملک در منطقه 22؛ پروژه خرازی است. پروژه خرازی دارای 44 برج است که 8030 واحد را در بر می گیرد. کل مساحت پروژه 38 هکتار است. در این مقاله راجع به نمای داخلی پروژه شهید خرازی صحبت می کنیم.

تفکیک واحد ها به صورت ذیل است:

تعاونی ستاد کل: 240 واحد
تعاونی مسکن زمینی: 1100 واحد
تعاونی آماد پشتیبانی: 2776 واحد
تعاونی مسکن هوا فضا: 810 واحد
تعاونی رزمنده: 2400 واحد
تعاونی لشگر 27: 1180 واحد

ردیف جلو دارای 29 طبقه است و مربوط به آماد پشتیبانی، آماد دو کوهه، نیرو قدس، هوا فضا و ستاد کل است.

ردیف آخر 25 طبقه پروژه لشکر 27 است.

در ردیف های وسط هم پروژه های نیرو زمینی، رزمنده، تعاونی مسکن لشکر می باشد. برای اطلاع از پروژه شهید خرازی وارد این لینک بشوید:

 https://diyar22.com/پروژه-خرازی-سپاه

پلن و نقشه و نمای تیپ A شهید خرازی به چه صورت است؟

 • نمای داخلی پروژه شهید خرازی پلن تیپ A به صورت مستطیل است.
 • در حالت کلی برج ها به صورت AABB قرار گرفته اند.
 • برج A دارای 29 طبقه است.
 • 25 طبقه مسکونی است.
 • 3 طبقه منفی
 • 1 طبقه لابی است.
 • هر طبقه 6 واحد است.
 • در کل 150 واحد دارد.

پلن و نقشه واحد های A در تعاونی مسکن هوا فضا:

 • تعاونی مسکن هوا فضا دارای واحد A1 و A2 است
 • نمای داخلی پروژه شهید خرازی در ویو های 1 و 2 و 3 دارای ویوی بسیار زیبایی از شهربازی است.
 • در واحد 1 و 2 پرتی وجود ندارد.

پلن و نقشه واحد های A در تعاونی مسکن قدس:

 • تعاونی مسکن قدس واحد های A4 و A3 را شامل می شود.
 • نمای داخلی پروژه شهید خرازی دارای ویوی بسیار زیبایی است.

پلن و نقشه واحد های A در تعاونی مسکن نیروی زمینی:

 • شامل واحد های A12، A11،A6 ، A5 است.
 • ویوی خاصی ندارند.

پلن و نقشه واحد های A در تعاونی مسکن رزمنده:

 • شامل واحد های A10،A9 ،A8 ،A7 است.
 • بلوک A دارای ویوی خیلی عالی نمی باشد.
 • بلوک A8 و A7 مثلث برعکس هستند.
 • A9،A10 معکوس A7 ،A8 هستند.

پلن و نقشه واحد های A در تعاونی مسکن لشگر 27:

 • تعاونی مسکن لشکر 27 دارای واحد A15 ،A16  است.
 • نقشه به صورت مثلث برعکس است
 • نمای داخلی پروژه شهید خرازی در A16 دارای ویو بسیار خوبی است.
 • از واحد های 127 یا 110 یا 108 متری برخوردار است.

پروژه خرازی چیتگر

واحد های پلن A چند متری هستند؟

واحد شماره 1: 127 متر
واحد شماره 2: 104 متر
واحد شماره 3: 128 متر
واحد شماره 4 : 115 متر
واحد شماره 5: 110 متر
واحد شماره 6: 128 متری

پلن و نقشه و نمای تیپ B شهید خرازی به چه صورت است؟

رپورتاژ
 • برج تیپ B مربعی است
 • دو طرف برج A قرار گرفته است.
 • 23 طبقه است.
 • 20 طبقه مسکونی
 • 2 طبقه منفی
 • 1 طبقه لابی
 • هر طبقه 8 واحد
 • در مجموع 160 واحد دارد.

پلن و نقشه واحد های B در تعاونی مسکن هوا فضا:

 • تعاونی مسکن هوا و فضا دارای واحد B1 و B2 است.
 • نمای داخلی پروژه شهید خرازی در واحد 1 تا 4 دارای ویوی شمالی هستند.
 • از واحد 5 تا 8 هم رو به واحد نیروی زمینی چشم انداز جنوبی دارند.

پلن و نقشه واحد های B در تعاونی مسکن دو کوهه:

 • تعاونی مسکن دوکوهه دارای واحد B3 و B4 است.
 • نمای داخلی پروژه شهید خرازی در واحد های 1 تا 4 ویو شمالی دارند
 • واحد 5 تا 8 ویو جنوبی را به واحد های رزمنده دارند

پلن و نقشه  واحد های B در تعاونی مسکن رزمنده:

 • این تعاونی دارای واحد های B7،B8 ، B9 ،B10 می باشد.
 • نمای داخلی پروژه شهید خرازی در بلوک B9 واحد های1 و 8 ویو اردستانی را دارند.

پلن و نقشه  واحد های B در تعاونی مسکن نیرو زمینی:

 • این تعاونی دارای واحدهای B5 ,B6, B11 , B12 است.
 • بلوک B12   واحدهای 4 و 5 ویو شرق را دارند.

 پلن و نقشه  واحد های B در تعاونی مسکن لشکر 27:

 • این تعاونی دارای واحدهای B15 , B16  است.
 • بلوک B16 واحد های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 دارای ویو باز است.

 واحد های پلن Bچند متری هستند؟

 • واحد های شماره 1 : 105 متری
 • واحد های شماره 2 : 110 متری
 • واحد های شماره 3 : 116 متری
 • واحد های شماره 4 : 105 متری
 • واحدهای شماره 5 : 110 متری
 • واحد های شماره 6 : 112 متری
 • واحدهای شماره 7 : 113 متری
 • واحد های شماره 8 : 110 متری

پلن و نقشه و نمای تیپ  Cشهید خرازی به چه صورت است؟

 • شکل 8 ضلعی دارند.
 • 29 طبقه دارد
 • 25 واحد آن مسکونی است.
 • 3 طبقه پارکینگ دارد
 • 1 طبقه لابی دارد
 • در کل 200 واحد دارد.

پلان و نقشه واحدهای C در تعاونی مسکن ستاد کل :

 

 • این تعاونی دارای واحدهای C1 , C2  است.
 • واحدهای 1 و 2 و3 و4 و8 در این بلوک ها دارای ویو عالی می باشند.

 پلان و نقشه واحدهای C در تعاونی مسکن آماد پشتیبانی :

 • این تعاونی دارای واحدهای C3 , C4  است.
 • نمای داخلی پروژه شهید خرازی واحدهای 1 و 2 و 3 و 4 و5 در این بلوک ها دارای ویو بسیار خوبی هستند.

 پلان و نقشه واحدهای C در تعاونی مسکن رزمنده :

 • این تعاونی دارای واحد های C5 , C6 است.
 • واحدهای 1 و 5 و 6 و 7 و 8 دارای ویو جنوبی و باز هستند.

پلان و نقشه تیپ D شهید خرازی به چه صورت است؟

 • دارای 23 طبقه هستند
 • که 20 طبقه مسکونی
 • 2 طبقه پارکینگ
 • 1 اطبقه لابی
 • هر طبقه شامل 6 واحد با متراژ تقریبی 110 متر است.
نوشته‌های مرتبط