تعبیر خواب آینه: 17 نشانه شناسی دیدن آینه در خواب

آینه به عنوان نمادی در خواب معمولا نشان دهنده نوعی فکر یا اندیشه است که شما در رابطه با خودِ درونی تان آن را پردازش می کنید. تصویری که از بازتاب آن تفکر یا اندیشه در خواب شما در آینه ظاهر می شود نشان دهنده چگونگی درک شما از خودتان است و همچنین نشان دهنده تصویر مورد علاقه و مطلوبی است که می خواهید دیگران از شما در ذهن خود داشته باشند. در ادامه این مقاله تعبیر خواب آینه و رمزگشایی نمادهای آن را با هم می خوانیم.

در خواب هایی که با آینه در ارتباط است به این موارد توجه کنید: نوع بازتاب و تصویری که در آینه می بینید، موقعیتی که برای آن خود را در آینه نگاه می کنید و در نهایت وضعیت و کیفیت آینه. همه این عوامل می توانند به شما کمک کنند تا بهترین تعبیر را از دیدن آینه در خواب بدست آورید. دیدن خودتان در آینه در خواب نشان دهنده آن است که اکنون زمان مناسبی برای درون نگری و شناخت دنیای درون خودتان است.

تعبیر خواب آینه و موضوعات مربوط به آن

۱. خریدن یا دریافت کردن آینه

خریدن آینه در خواب نشان دهنده آن است که شما حقیقتا نیاز دارید که به درون نگری و تامل در مورد خودتان بپردازید. این خواب نمادی از فرا رسیدن موعد مناسب برای درک نفس و شناخت کیستی یا حقیقت وجودی خودتان است. اکنون زمان آن رسیده است تا این سوال را از خودتان بپرسید که ” من کیستم” و به پیدا کردن پاسخی برای آن بپردازید. اگر در خواب دیدید که آینه را از فرد دیگری دریافت می کنید، تعبیر آن می تواند نیازها و انتظارات آن فرد از شما باشد. اگر شما تا کنون طبق انتظارات آن فرد زندگی کرده باشید، ذهن تان حیرت زده می شود.

۳. تمیز کردن آینه

دیدن تمیز کردن آینه یا زدودن گرد و غبار از روی آن در خواب نشان دهنده آن است که شما در حال تقویت کردن یا تغییر دادن جنبه هایی از هویت شخصی خودتان هستید.

۳. شکستن آینه

تعبیر خواب شکستن آینه به قصد و نیت شما در هنگام خواب بستگی دارد. اگر در خواب ببینید که بر اثر حادثه ای یا سهوا آینه را می شکنید، می تواند نشان دهنده بخت نامساعد در پروژه های شما در آینده ای نزدیک باشد. اگر در خواب ببینید که شکستن آینه کاری عمدی بوده است، این خواب نشان دهنده تمایل و انگیزه شما برای کنار گذاشتن عادات گذشته و قدیمی تان خواهد بود. حاکمیت عادت ها بر هویت و شخصیت تان شما را راضی نمی کند و شما بالاجبار در حال تغییر دادن آن ها هستید.

تعبیر خواب تصاویر موجود در آینه

۴.تعبیر خواب آینه خالی و بدون تصویر

اگر در خواب هیچ تصویری در آینه نمی بینید، نشان دهنده آن است که شما هویت خودتان را گم کرده اید یا در وضعیت یا محیطی قرار دارید که لازم است خود را از آن محیط خارج کنید و همرنگ جماعت شوید.

۵. دیدن تصویر دیگری به جای تصویر خودتان در آینه

اگر در آینه نگاه می کنید و به جای تصویر خودتان تصویر فرد یا چیز دیگری را در آن مشاهده می کنید، تعبیر آن است که اخیرا شیوه رفتاری خود را تغییر داده اید. شاید کارهایی را انجام داده اید که مطابق با باورها یا “من کیستم” واقعی شما نبوده است.

تعبیر خواب حالت های گوناگون آینه

۶. آینه در حال افتادن

اگر در خواب آینه را در حال افتادن روی زمین ببینید، تعبیر آن است که اخیرا به درک و شناخت بخشی از شخصیت خود دست یافته اید که خوشایندتان نیست و می خواهید که آن را به فراموشی سپرده و از شر آن خلاص شوید.

۷. تعبیر خواب آینه شکسته

دیدن آینه ترک خورده یا شکسته در خواب نشان دهنده تصویر ذهنی تحریف شده یا ضعیف شما از خودتان است. نگرش شما در مورد خودتان نادرست است. برای مثال آینه ترک خورده می تواند به این معنی باشد که شما احساس می کنید از کسی که هستید بهتر یا بدتر هستید. این خواب می تواند تعبیری از این حقیقت باشد که شما تنها به اجزاء کوچکی از وجود کلی خود نگاه می کنید و به این ترتیب آنطور که باید قدر و ارزش خودتان را نمی دانید. این خواب می تواند به شما کمک کند تا تمامی تصاویر تکه و پاره ای که از خودتان دارید را در کنار یکدیگر قرار بدهید و به تصویری کلی و شفاف از وضعیت، جایگاه و هویت درونی خود دست یابید.

۸. آینه مه آلود

دیدن آینه مه آلود در خواب نشان دهنده آشفتگی و پریشانی شما و مفهومی نامشخص از “من کیستم” شما است. شما شفافیت و وضوح را گم کرده اید و در جستجوی هویت درونی خودتان هستید. شما در مورد هدف خود در زندگی و گام های بعدی برای رسیدن به اهداف تان تردید دارید.

۹. تعبیر خواب آینه کثیف

دیدن آینه کثیف در خواب تعبیری از برخی عادات ناخوشایند یا گناه هایی است که شما را به درجات پایین تری فرو می برد. این گناه بر کیفیت تصویر ذهنی شما از خودتان به عنوان یک انسان نیز تاثیر می گذارد. شما به دلیل همین عادات ناخوشایند قادر به دیدن خود حقیقی تان نیستید و به همین دلیل نیز با دیده حقارت به خودتان می نگرید و خود را حقیر و کوچک می شمارید.

تعبیر خواب انواع مختلف آینه

۱۰. آینه عقب

اگر در خواب خود را در حال رانندگی و نگاه کردن در آینه عقب ماشین ببینید، این خواب نشان دهنده رویدادهایی در گذشته است و تعبیر آن است که شما بیش از اندازه در گذشته زندگی می کنید. اما اگر در خواب ببینید که در ماشینی ساکن و بدون حرکت نشسته اید و درون آینه عقب نگاه می کنید، می تواند نشان دهنده این حقیقت باشد که لازم است تا نیازهای اولیه خود را تامین کنید و نقاط کورتان را قبل از شروع کار یا سفر خود شناسایی کنید.

۱۱. تعبیر خواب آینه سیاه

دیدن تصویری تیره یا سیاه در آینه نشان دهنده احساس ناامیدی است. این خواب می تواند به این معنی باشد که شما هیچ آینده ای را برای مسیر فعلی زندگی خود نمی بینید و سرنخ های خیلی کمی برای نشان دادن تاثیر انتخاب هایتان بر شکل گیری هویت شخصی خود در اختیار دارید.

۱۲. آینه ارواح

دیدن آینه ارواح یا اشباح در خواب نشان دهنده آن است که سر و کله چیزی یا کسی از گذشته تان دوباره در زندگی فعلی شما پیدا شده است. شاید به یاد شریک عاطفی سابق خود افتاده اید یا چیزهایی از گذشته برایتان یادآوری شده است. شاید در گذشته کاری انجام داده اید که اکنون مایه مباهات شما نیست یا حتی شما را خجالت زده می کند.

۱۳. تعبیر خواب آینه حمام

دیدن آینه حمام در خواب تعبیری از زمانی است که به خودتان اختصاص می دهید تا به طور خصوصی و محرمانه به ارزیابی شخصیت و نقاط قوت خود بپردازید.

۱۴. آینه بزرگ

اگر در خواب آینه بزرگی مثل پنجره ای آینه ای یا آینه کشویی را ببینید یا خود را در حال استفاده از آینه بزرگی ببینید، این خواب نشان دهنده درک شما از مجموع زندگی خود به عنوان یک کل است. شاید لازم است که به رویکرد خود در زندگی و چگونگی ارائه خودتان در برابر دیگران بهتر از قبل توجه کنید. اگر در این خواب ببینید که در حال لباس پوشیدن در برابر آینه بزرگی هستید و سر تا پای خود را در آینه می بینید، تعبیر آن کیفیت و چگونگی ارزش دادن به ظاهر بیرونی خود در برابر دیگران است. برای شما بسیار مهم است که در برابر دیگران چگونه دیده شوید.

۱۵. تعبیر خواب آینه دستی

استفاده از آینه دستی یا آینه کوچک آرایشی در خواب می تواند نشان دهنده آن باشد که شما نیاز دارید تا نگاه و نگرش ثابتی در مورد خودتان داشته باشید. شاید شما نسبت به ظاهرتان بسیار آگاه هستید و همیشه می خواهید که در بهترین حالت خود دیده شوید. شاید این هم روشی است که ذهن شما استفاده می کند تا به شما بگوید “برای اینکه خودت باشی باید بیشتر زندگی کنی و به اینکه دیگران چه فکری در موردت می کنند اهمیتی ندهی” .

۱۶. مارپیچ آینه ای

دیدن مارپیچ آینه ای در خواب نشان دهنده بی میلی و عدم تمایل شما برای پذیرفتن احساسات ضمیر ناخود آگاه تان است. از طرف دیگر، اگر چنین تمایلی برای روبرو شدن و پذیرش این احساسات در شما وجود داشته باشد، شما عبور کردن و گذشتن از میان احساسات درونی خود را کار سختی می دانید زیرا آن ها شدیدا پیچیده هستند. شما احساس می کنید که احساسات و عواطف تان یکدیگر را تحت تاثیر قرار داده و به عبارتی بر یکدیگر همپوشانی دارند و شما قادر به شناسایی احساس حقیقی و واقعی خود در مورد یک موضوع خاص نیستید.

۱۷. تعبیر خواب آینه دو طرفه

اگر در خواب ببینید که در آینه ای دو طرفه نگاه می کنید، نشان دهنده آن است که شما با موضوعی درونی یا دنیوی بطور مستقیم رو در رو قرار خواهید گرفت. این خواب را به عنوان محلی یا موضوعی برای تحقیق و مکاشفه بدانید. هر چیزی یا هر فردی که در نتیجه نگریستن به آینه دو طرفه دیده می شود در واقع در حال حاضر باید به دقت موشکافی و نقد شود.

اگر در خواب خود را درون آینه دو طرفه می بینید، این خواب بیانگر آن است که شما شخصیت درونی و ناخودآگاه خودتان را به دقت موشکافی می کنید. شاید حتی خود درونی تان را به اجزاء کوچک تری تجزیه می کنید و از خودتان در مورد تصمیماتی که اخیرا گرفته اید سوالاتی را می پرسید. آینه دو طرفه در خواب نمادی از ارتباطی ” امن و بی خطر” بین ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه است.

شاید این مطالب هم برایتان جالب باشد