بهترین

۵ روش برای اینکه بهترین باشید

ما دائما به دنبال راههایی برای ارتقاء، رشد و بهبود دارایی هایمان هستیم، ولی اغلب نسبت به به مهم ترین دارایی مان بی اعتنا هستیم. بزرگترین دارایی تان حساب بانکی، پرتفوی سهام، بیمه ی عمر، يا املاک و مسقلاتتان نیست – شما یعنی خودتان هستید. چه کار می کنید تا اطمینان یابید این دارایی بهترین عملکرد را دارد و شما بهترین هستند.
تصور کنید چه خواهد شد اگر عملکرد این مهم ترین دارایی دچار وقفه و آسیب شود – كسب و کار شما نیز به زودی آسیب خواهد دید. ۵ روش ساده زير به شما کمک می کند عملکرد با ارزش ترین و بزرگترین دارایی تان را بهبود دهید.

۱.سلامت و تندرستی خودتان را در اولویت قرار دهید.

برای آنكه کسب و کارتان شکوفا شود، باید کار کنید، اگر شما در یا بیرون از بیمارستان با مشکل سلامتی مواجه باشید این اتفاق رخ نخواهد داد. ورزش منظم و یک رژیم غذایی هوشمندانه به بدن و ذهن شما کمک خواهد کرد که با حداکثر عملکرد کار کند.

این  متاع نایاب و نادر است – ولی مطمن شوید هرجور که باشد حداقل روزی ۳۰ دقیقه ورزش فیزیکی انجام می دهید. اگر شما تمام روز محدود و محکوم به یک میز و صندلی هستید مطمئن شوید هر یک ساعت بلند می شوید و نرمش های کششی انجام می دهید.یک پیاده روی میان روز نیز یک روش بسیار سودمند است که به شما کمک می کند با ریسک های سلامتی ناشی از نشستن طولانی مبارزه کنید.

۲.کارهای پرمشغله ی خود را تفویض و برون سپاری کنید.

اگر شما بتوانید تمام کارهای ریز و پرمشغله خود را که کند و کسل تان می کنند حذف کنید با کارایی بیشتری کار خواهید کرد.وقتی شما وظایف کسالت آور و خسته کننده نداشته باشید می توانید صد در صد توجه تان را روی اهداف که مستقیما بررشد کسب و کارتان تاثیر دارند متمرکز کنید.

رپورتاژ

تفویض اختیار در ابتدا برای خود من دشوار بود – احساس می کردم باید ھمه ی کارھا را خودم انجام دھم تا مطمئن شوم که به
درستی انجام می شوند. ولی یاد گرفتم به آدم ھای حاضر در محیط کار اعتمادکنم و کارھا را به آن ھا بسپارم. این تفویض وظایف به
من اجازه داد بر مھم ترین بخش ھای کسب و کارم که به رشد مربوط می شوند تمرکز کنم. فقط به این دلیل که تمام آن وظایف کوچک
زمان بر را از ظرف زمان روزانه ام حذف کردم درھا و فرصت ھای بیش تری به رویم گشوده شدند.

٣ .پس نزنید، نظرتان را ابراز کنید.

اگر شما مسائلی را که باعث می شود به شما استرس وارد شود و عصبانی شوید نادیده بگیرید فقط مانند این است که آن ھا را در
خود انباشته کرده اید تا منفجر شوید. این اصلاً برای ھرکس که درگیر است خوب نیست – بھترین کار پرداختن به ھر چیزی در ھمان
زمانی است که شما را آشفته و عصبانی کرده است.
مطمئناً، ارزیابی آن وضعیت و رسیدن به یک راه حل فکورانه زمان می برد، ولی از آن چشمپوشی نکنید و نگذارید مشکلات انباشته و
متورم شوند.
وقتی شما مشکل یا استرس معوق یا بلاتکلیف در ذھنتان نداشته باشید می توانید تمام انرژی تان را به کارھای مھم اختصاص دھید
– مثل کار روی کسب و کارتان، و در جھت اھداف تان.

۴ .اوقات مفرح و شادی بخش داشته باشید، و اعضای تیم تان را ھم سھیم کنید.

اگر شما اوقات شادی بخش ندارید لازم است دوباره بررسی کنید چه کار دارید می کنید و چیز جدیدی را امتحان کنید. داشتن اوقات
شادی بخش یکی از اجزاء موفقیت است که بیش ترین بی اعتنایی به آن می شود. فروش، پول، و ثروت معمولاً در صدر فھرست
اولویت ھا قرار دارند – ولی اگر شما اوقات خوشی نداشته باشید از پای در خواھید آمد و عملکردتان تضعیف می شود، و در نھایت بر
کسب و کارتان تأثیر منفی می گذارد.
ھمین مفھوم در مورد کارمندان و تیم تان صادق است – اگر آن ھا اوقات خوشی داشته باشند از کاری که انجام می دھند لذت می برند،
و مستقیماً بر کیفیت کاری که انجام می دھند تأثیر خواھد گذارد.نه تنھا مطمئن شوید که یک محیط کاری خوش و خرم ایجاد می کنید بلکه یک میھمانی بیرون از دفتر کار را ھر ماه یا حتی ھر سه
ماھانه ترتیب بدھید – چیز ی مثل یک استخر یا فوتبال گروھی غروب ھنگام واقعاً می تواند اوقات خوشی و خرمی را ایجاد کند و
امواج مثبت را بین ھمکاران ایجاد کند.

۵.یک مرشد و پیر پیدا کنید.

اگر از کارآفرین موفق یک مشاوره ی کوچک بخواھید بی تردید از میان آنان چند نفری خواھند گفت حتماً یک مرشد و پیر بیابید. شما
نمی توانید پاسخ تمام سوالات را داشته باشید و بعضی از وضعیت ھا ایجاب می کند به دنبال کمک باشید تا این که به خودتان استرس
وارد کنید یا کاسه ی چه کنم چه کنم دست بگیرید می توانید تلفن را بردارید به کسی که می شناسید زنگ بزنید و اون طرف تلفن
حتماً یک کمکی وجود دارد. داشتن یک مرشد یا استاد که می دانید ھمیشه می توانید به سوی او بروید بسیاری از فشارھای
غیر ضروری را حذف خواھد کرد. استرس کم تر برابر با عملکرد شخصی بھتر است.
جایزه؛ با دیگر کارآفرینان ھم فکر شبکه درست کنید.
این چیزھا ھمه ی دانشی نیست که لازم داریم – باید ھمواره برای یادگیری بیش تر تقلا کنیم. تشکیل گروه و شبکه ی اجتماعی با
دیگر اشخاص ھم فکر می تواند به شما کمک کند ایده ھای خلاقانه ی جدید در ذھنتان جرقه بزند، موانع را از سر راه بردارید، و از
تجربه ی دیگران بیاموزید.