کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی

برچسب خورده: استقراض

داستاني قديمي وجود دارد که مي‌گويد، هيچ بدهي، بدهي خوبي نيست. وقتي درباره‌ي استقراض پول صحبت به ميان مي‌آيد، هميشه ذهنيتي منفي ايجاد مي‌شود. در این نوشتار درباره ۴ …

کسب و کار

کسب و کار,بازاریابی