نماد ماه تولد: 12 سمبل ماه تولد و تفسیر آن ها

شاید قبلا چیزهایی در مورد نشانه‌ی منطقه‌البروج و سنگ تولد فرزندتان شنیده باشید اما در مورد گل یا درخت نماد تولد او چه‌طور؟ چیزی شنیده‌اید؟ نماد ماه تولد و سمبل های ماه تولد در فرهنگ‌های مختلف فراوان هستند و در بعضی موارد تاریخچه‌ای هزار ساله دارند. به عنوان مثال، بابلی‌ها نمادهای منطقه‌البروج را از مصر باستان اقتباس کردند و ویژگی‌های شخصیتی را با هر صورت فلکی که شب در آسمان دیده بودند، ترکیب کردند.