تعبیر خواب سرطان: 8 تعبیر دیدن سرطان در خواب

بیماری های جدی و خطرناک در خواب از مشکلی در زندگی شما خبر می دهند که شما را کاملا درگیر و گرفتار کرده است. این قبیل خواب ها حتی می توانند نمادی از رخدادی منفی باشند که به زودی در زندگی شما اتفاق می افتد یا حتی می توانند نمادی از غم و اندوه هم باشند.